Data modificació: 09/05/2016

Sistema de Gestió de la Qualitat (Intern)


Política de qualitat: Missió, Visió i Valors

[Puja]

La política de qualitat del Col·legi Ntra. Sra. de Fàtima s'ha estabert com la definició de la MISSIÓ (raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir en el mitjà, llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió).

A més de la definició de la missió, visió i valors, el Centre estableix com a objectius bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l'orientació cap a:

Les definicions actualitzades de la Missió, la Visió i els Valors són:

MISSIÓ
El nostre centre naix a l’any 1959 de la necessitat d’escolarització i amb la inquietud de la comunitat parroquial d’educar i “educar en cristià”, som instrument privilegiat d’evangelització de xiquets i joves. L’objectiu de prestar un servei des del seu origen d’iniciativa social és sensible a la realitat del seu entorn, un barri humil amb un nivell socioeconòmic i cultural baix amb escassa religiositat. Pretenem oferir una formació integral de tots els alumnes des d’una concepció cristiana.
VISIÓ
 1. Aconseguir que els alumnes adquirisquen una educació cristiana i una ensenyança de qualitat atenent a les seues necessitats individuals.
 2. Implicar a les famílies en l’educació dels seus fills i augmentar la vinculació dels pares a la comunitat parroquial.
 3. Disposar d’un equip docent motivat i compromès amb l’ideari del centre i amb permanent innovació educativa.
 4. Aconseguir una major coordinació amb altres Centres Diocesans i estar compromesos amb l’entorn i els problemes socials.
 5. Millorar les infraestructures del centre des d’una adequada planificació econòmica i optimització dels nostres recursos.
VALORS
 • Educar conseqüentment des de la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món actual, afavorint la síntesi entre la Fe i la Cultura.
 • Acompanyar els nostres alumnes en el desenvolupament dels seus valors per a potenciar-los i desenvolupar-los.
 • Fe: Relació de l’home amb Déu.
 • Respecte: Reconèixer els drets i la dignitat dels altres.
 • Caritat: Compartir i contribuir al benestar dels altres.
 • Diàleg: Obrir-se sincerament a l’altre des de l’escolta i la paraula.
 • Disciplina: Reconeixement a l’autoritat de les normes i comprendre perquè són necessàries.
 • Esforç: Voluntat activa de respondre i millorar.
 • Autoestima: Percepció personal positiva sobre les pròpies capacitats i actituds.
 • Responsabilitat: Capacitat per a reconèixer i acceptar lliurement les conseqüències dels propis fets.

COMPETÈNCIES CRÍTIQUES

El compromís de la Direcció amb la Política implica la gestió dels mitjans necessaris perquè la mateixa siga coneguda, compresa i implantada en tots els nivells de l'organització, així com per a assegurar que tots els requisits són satisfets i que s’estableixen els mitjans necessaris per a la millora contínua.

[Puja]
 


Certificacions

[Puja]

Des del curs 2012-13, al Centre NO SEGUIM UN PLA DE CERTIFICACIONS EXTERNES, és a dir, no disposem en estos moments de segell de qualitat.

Dos motius ens han portat a prendre esta decisió:

 1. Fonamentalment la situació econòmica tan complicada que estem patint. Des de la Direcció del Col·legi s'han pres diferents mesures per prioritzar les inversions econòmiques, amb la intenció de reduir costos, entre ells, deixar d'abonar el cost de l'auditoria externa per a certificar-nos en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
 2. D'altra banda, com el sistema està implantat seguim treballant segons les guies que teníem establertes i, a més, realitzem una auditoria interna anual de qualitat per seguir ajustant-nos al que marca el sistema. D'esta auditoria s'encarreguen professionals de l'ensenyament d'altres col·legis diocesans que s'han format expressament en este sentit.

Cronologia de les auditories del sistema de qualitat:

CURS ACADÈMIC TIPUS AUDITORIA / A DESTACAR

SEGELL

2009-10

Auditoria Interna  
Auditoria Externa En gener de 2010 el Col. Ntra. Sra. de Fàtima va obtenir la Certificació del Sistema de Qualitat conforme a la Norma ISO 9001:2008 per als processos educatius d'ensenyament reglat en els nivells d'Educació Infantil (2n Cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, des de la  proposta educativa del caràcter propi dels col·legis de l'Arquebisbat de València. Podeu consultar la còpia digital d'esta certificació fent clic ací.

2010-11

Auditoria Interna  
Auditoria Externa Seguiment de la certificació.

2011-12

Auditoria Interna  
Auditoria Externa Seguiment de la certificació.
Auditoria Externa En juliol de 2012 el Col. Ntra. Sra. de Fàtima va obtenir la Renovació de la Certificació del Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 per als processos educatius d'ensenyament reglat en els nivells d'Educació Infantil (2n Cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, des de la  proposta educativa del caràcter propi dels col·legis de l'Arquebisbat de València. Podeu consultar la còpia digital d'esta certificació fent clic ací.
2012-13 Auditoria Interna  

Sense
segell

Auditoria Externa

-

---

2013-14 Auditoria Interna   Sense
segell
Auditoria Externa -

---

2014-15 Auditoria Interna   Sense
segell
Auditoria Externa -

---

2015-16 Auditoria Interna   Sense
segell
Auditoria Externa -

---

2016-17 Auditoria Interna -    
Auditoria Externa -

 

[Puja]