ELS NOSTRES VALORS

L’educació en valors, tan  necessaris per al futur dels seus fills, guia en tot moment la nostra llabor educativa en el centre.

El nostre col·legi, es sustenta sobre tres pilars bàsics: la fe, la família i la qualitat educativa. Que treballem dia a dia en el nostre projecte educatiu anual.

Fomentem valors tals com el respecte, la caritat, el diàleg, la disciplina, l’esforç, l’autoestima i la responsabilitat.

El Col·legi Ntra. Sra. de Fàtima segueix una política de qualitat interna basada en una MISSIÓ (raó de ser continuada del Centre), VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir en el mitjà, llarg termini) i  VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió).

A més de la definició de la missió, visió i valors, el Centre estableix com a objectius bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l’orientació cap a:

 • El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel Col·legi Ntra. Sra. de Fàtima.
 • La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives dels clients del Centre.
 • Millora contínua.

Les definicions actualitzades de la Missió, la Visió i els Valors són:

MISSIÓ

El nostre centre naix a l’any 1959 de la necessitat d’escolarització i amb la inquietud de la comunitat parroquial d’educar i “educar en cristià”, som instrument privilegiat d’evangelització de xiquets i joves. L’objectiu de prestar un servei des del seu origen d’iniciativa social és sensible a la realitat del seu entorn, un barri humil amb un nivell socioeconòmic i cultural baix amb escassa religiositat. Pretenem oferir una formació integral de tots els alumnes des d’una concepció cristiana.

VISIÓ

 1. Aconseguir que els alumnes adquirisquen una educació cristiana i una ensenyança de qualitat atenent a les seues necessitats individuals.
 2. Implicar a les famílies en l’educació dels seus fills i augmentar la vinculació dels pares a la comunitat parroquial.
 3. Disposar d’un equip docent motivat i compromès amb l’ideari del centre i amb permanent innovació
 4. Aconseguir una major coordinació amb altres Centres Diocesans i estar compromesos amb l’entorn i els problemes socials.
 5. Millorar les infraestructures del centre des d’una adequada planificació econòmica i optimització dels nostres recursos.
VALORS

 • Educar conseqüentment des de la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món actual, afavorint la síntesi entre la Fe i la Cultura.
 • Acompanyar els nostres alumnes en el desenvolupament dels seus valors per a potenciar-los i desenvolupar-los.
 • Fe: Relació de l’home amb Déu.
 • Respecte: Reconèixer els drets i la dignitat dels altres.
 • Caritat: Compartir i contribuir al benestar dels altres.
 • Diàleg: Obrir-se sincerament a l’altre des de l’escolta i la paraula.
 • Disciplina: Reconeixement a l’autoritat de les normes i comprendre perquè són necessàries.
 • Esforç: Voluntat activa de respondre i millorar.
 • Autoestima: Percepció personal positiva sobre les pròpies capacitats i actituds.
 • Responsabilitat: Capacitat per a reconèixer i acceptar lliurement les conseqüències dels propis fets.

COMPETÈNCIES

CRÍTIQUES

 • Formem part dels Col·legis Diocesans de València i estem recolzats en la gestió integral per part de la Fundació Sant Vicent Màrtir.
 • Bon clima entre el personal docent i no docent amb les famílies (proximitat en el tracte).
 • El nostre centre està equipat amb bons recursos per a desenvolupar la nostra tasca professional.
 • Vinculació total Parròquia-Escola (catequesi i activitats de la parròquia es realitzen a l’escola).
 • Equip d’orientació compromès amb les necessitats dels nostres alumnes.
 • Professorat d’esperit jove i amb iniciativa pròpia per millorar la tasca educativa.
 • Participació del professorat amb tasques no docents per afavorir l’economia.
 • Funcionament d’una central fotovoltaica.

El compromís de la Direcció amb la Política implica la gestió dels mitjans necessaris perquè la mateixa siga coneguda, compresa i implantada en tots els nivells de l’organització, així com per a assegurar que tots els requisits són satisfets i que s’estableixen els mitjans necessaris per a la millora contínua.

Traductor web »