Des d’aquest departament, volem adjuntar-vos alguns dels protocols elaborats des de la Generalitat Valenciana i pel nostre centre, podeu accedir a aquests fent clic sobre els enllaços corresponents.

Protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar – Informació i documentació

Protocol per a la intervenció en autolesions i conductes de suïcidi – Informació i documentació

Protocol d’acollida al nostre centre

MISIÓ

És un Gabinet aprovat per la Conselleria d’Educació que atén totes les necessitats que afecten el procés d’aprenentatge i evolució dels nostres alumnes en les tres etapes: Educació Infantil,  Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Per a això, formem equip amb tota la comunitat educativa.

Formem part de l’equip de tota la Comunitat Educativa

EQUIP

ANNA GARCÍA VILLA

Orientadora de Secundària

DANIEL ANTÓN PIERA

Pedagogia terapèutica

ESO

MAITE CLAVER CAMPILLO

Pedagogia terapèutica

Infantil i Primària

 

ANABEL VELA ESCRIVÁ

Audició i llenguatge

Infantil, Primària i ESO

 

A més a més, el nostre personal, format per una Orientadora, i dues mestres de Pedagogia Terapèutica, forma equip amb tota la Comunitat Educativa:

 • Amb el Centre: Coordinar l’elaboració, revisió i avaluació del Pla d’Acció Tutorial i assessorar tècnicament en totes aquelles qüestions que possibiliten una atenció personalitzada i integral del procés ensenyament-aprenentatge.
 • Amb els alumnes: Potenciar l’orientació a tot l’alumnat proporcionant-los informació de forma individual i col·lectiva, proporcionar reforç psicopedagògic.
 • Amb els professors: Coordinar i oferir un suport tècnic a les activitats d’orientació i tutoria, assessorar-los en qüestions d’organització i agrupament dels alumnes, detecció de problemes educatius, de desenvolupament i/o aprenentatge.
 • Amb les famílies: Cooperar en la relació tutors-família en la solució de problemes que afecten els seus fills, orientar-los perquè assumisquen responsablement l’educació i orientació dels seus fills.
FUNCIONS

Les principals tasques que realitzem són detectar, valorar, assessorar, informar i tractar les necessitats educatives que puguen presentar els nostres alumnes, tant en l’àmbit acadèmic com emocional.
 

 • Atenem els alumnes amb necessitats de suport educatiu.
 • Donem resposta als alumnes que presenten alguna necessitat de tipus personal, familiar o escolar.
 • Recolzem de forma concreta les necessitats específiques dels nostres alumnes a nivell particular, cuidant sempre el benefici del grup per a afavorir el procés d’ensenyança de tots.
 • Informem i orientem les famílies, professorat i personal del centre en totes aquelles necessitats que els puguen sorgir.
 • Atenem la diversitat, ens coordinem i elaborem plans de prevenció i intervenció per a la millora de la qualitat educativa.
 • Elaborem i actualitzem els informes psicopedagògics d’aquells alumnes que ho requerisquen.
 • Ens coordinem amb tots aquells servicis relacionats amb els alumnes amb necessitats educatives, tant dins com fora del centre.
 • Orientem els alumnes de 3r i 4t de l’ESO en la busca del seu itinerari personal i vocacional.
INTERVENCIÓ

Els principals  ámbits d’intervenció son:

Traductor web »