ESCOLA VIVA I ACTIVA

Una escola VIVA es aquella que du a terme una metodologia ACTIVA,  i que respecta els ritmes i processos interns dels xiquets i xiquetes. Ens basem en les metodologies Montessori, Waldorf i Reggio Emilia.

Nosaltres volem que l’escola siga un espai de qualitat on tots els xiquets i totes les xiquetes es senten realitzats, i més que per una metodologia, apostem per una filosofia educativa on l’aprenentatge vivencial i l’acompanyament emocional són pilars fonamentals.

A l’etapa d’infantil, l’acompanyament de les mestres en aquest procés d’aprenentatge se centra en l’observació directa i contínua, deixant que els alumnes siguen els gestors dels seus propis processos de desenvolupament. Treballem per projectes i per ambients d’aprenentatge, espais relaxats de lliure circulació, que afavoreixen l’experimentació, el descobriment, la relació amb els companys i la comunicació.

 

GAMIFICACIÓ

Fem ús de dinàmiques, mecàniques i estètiques pròpies del joc en entorns no lúdics per reforçar l’aprenentatge, un bon exemple d’açò es l’ús de la plataforma KAHOOT, una ferramenta mitjançant la qual el professor crea concursos a l’aula per avaluar els continguts, on els alumnes són els concursants.

Treballem a través d’UDIs (Unitats Didàctiques Intel·ligents), consisteix en treballar directament els continguts que proposa el currículum però a través d’un aprenentatge més vivencial, lúdic i on l’alumne vertaderament és el protagonista del seu aprenentatge.

Generalment, al eliminar el llibre de text, els alumnes treballen més d’una manera cooperativa on la relació directa amb els companys cobra més importància.

Possiblement, la gamificació te èxit avui en dia perquè els estudiants estan més disposats a ser participants actius en la seua implementació. Naturalment, s’adapten a l’estètica dels jocs i entenen i respecten immediatament els seus mecanismes i regles.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Apostem per les metodologies actives i per les TIC’s per a la millora docent i per afavorir l’aprenentatge dels nostres alumnes. L’accés a Internet i a dispositius tecnològics tant a l’aula de classe com fora d’ella ha donat un gir important en l’educació aportant diferents beneficis: facilita la comprensió, fomenta l’autonomia,  el treball en equip, el pensament crític i augmenta la flexibilitat en l’ensenyança.

Fem ús de pantalles LED tàctils a les aules d’infantil, disposem de dispositius multimèdia (PDIs) i pissarres digitals a les aules de primària i secundària, inclús fem ús de la realitat virtual per fer de l’aprenentatge una experiència més palpable.

A banda, disposem d’aules d’informàtica que s’aprofiten a totes les assignatures, facilitant l’adquisició de la competència digital en els nostres alumnes.

ROBÓTICA

Nosaltres vegem la tecnologia com una ferramenta més de suport en l’aprenentatge dels nostres alumnes, i per això tractem de vincular-la amb projectes que es desenvolupen en altres matèries.

La robòtica educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que permet als estudiants  desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, així com àrees de Lingüística i Creativitat.

Actualment al nostre centre fem ús de impressores 3D per a crear elements que posteriorment aprofitem en la creació de robots que programem, i per altra banda disposem de maquinaria CNC que ens permet fer gravats com ara en fusta o metall.

L’ús de la tecnologia afavoreix el desenvolupament de la creativitat, la generació de solucions i la resolució de problemes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

El aprenentatge i el desenvolupament de les competències emocionals s’inicia en l’etapa infantil començant per un treball de consciència emocional on afavorim l’autonomia personal i el desenvolupament de les competències socials.

En l’educació primària mantenim la continuïtat d’aquest treball per afavorir l’adquisició d’estratègies i recursos de gestió emocional necessàries per a l’adolescència.

I ja en l’etapa de secundaria, el treball emocional se centra en prendre consciència de la responsabilitat que te cada alumne en la seua vida, mantenint una actitud positiva, adquirint una comunicació assertiva i tenint una actitud d’empatia i respecte de cara als companys.

PROJECTES CULTURALS

Dissenyem i implementem projectes culturals adoptant metodologies i pràctiques centrades en la participació dels alumnes, que pretenen contribuir al seu enriquiment personal.

Fem tertúlies literàries dialògiques (TLD), on es reuneixen un grup de persones per dialogar i reflexionar a partir d’un llibre de la literatura clàssica universal.

Programem cada any Viatges a l’estranger d’immersió lingüística per a fomentar l’ús de les llengües estrangeres i l’aprenentatge d’altres cultures.

Potenciem l’art com a expressió de la creativitat, amb el disseny de murals al pati per part dels nostres alumnes amb col·laboració del professorat.

Participem a les Olimpiades Matemàtiques organitzades per la societat Al-Khwarizmi.

I contribuïm a “Millorar Sueca” amb projectes de vida saludable elaborats per els nostres alumnes en l’àmbit de l’educació física.

Traductor web »